Tổng đài điện thoại ADSUN FX864PC - Dung lượng 4CO/16EXT

Tổng đài 4 trung kế và 16 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)
4.446.000 VND (Có VAT)

Tổng đài điện thoại ADSUN FX864PC - Dung lượng 4CO/16EXT

4.446.000 VND (Có VAT)

 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)
 • Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế)
 • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting)
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động)
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài
 • Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh ( hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài). Và rất nhiều tính năng tiện ích khác
Bảo hành :  18 Tháng
Tình trạng hàng hóa:  Giao ngay
Trọng lượng:  4.5 Kg

Sản phẩm cùng loại

 
Tong dai dien thoai ADSUN FX106

Thông tin sản phẩm :
 • Tổng đài 1 trung kế (1 line vào) và 6 line nhánh (6 line điện thoại nội bộ). Công suất thoại : 100%
 • Cài đặt lập trình rất thuận tiện bằng máy điện thoại thường, lệnh đơn giản.
 • Nhiều chế độ đổ chuông: xoay vòng, cùng lúc, phân biệt chuông nội bộ và chuông bên ngoài.
 • Thông báo có cuộc gọi từ trung kế vào khi máy nhánh nhận chuông đang bận.
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.
 • Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi di động, liên tỉnh, quốc tế…

Giá : 1.493.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 1.7 Kg
1.493.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX208PC

Thông tin sản phẩm :
 • Tổng đài 2 trung kế và 8 line nhánh. Công suất thoại : 100%
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
 • Nhiều kiểu đổ chuông: cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên (Hunting).
 • Quản lý cuộc gọi thông qua máy tính (đảo cực/tự động).
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.
 • Chọn trung kế gọi ra ngoài.
 • Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế và rất nhiều tính năng tiện ích khác

Giá : 2.230.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 2.3 Kg
2.230.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX312PC

Thông tin sản phẩm :
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899).
 • Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế).
 • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên (Hunting).
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính (có đảo cực/tự động).
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.
 • Chọn trung kế gọi ra ngoài.
 • Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh (hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài) và rất nhiều tính năng tiện ích khác

Giá : 3.894.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 3.5 Kg
3.894.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX432PC

Thông tin sản phẩm :
 • Khung chính 4 trung keá vaø 16 maùy nhaùnh .
 • Naâng caáp toái ña 4 trung keá-32 maùy nhaùnh,
 • Laäp trình baèng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, ñoåi soá noäi boä linh hoaït,
 • Goïi ra baèng account code, disa (option), xuaát cöôùc tích hôïp saün, ñoå chuoâng ngaøy-ñeâm.
 • Khi maát ñieän vaãn söû duïng ñöôïc 4 maùy nhaùnh. 

Giá : 4.480.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
4.480.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 4CO/16EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường/lập trình bằng máy vi tính.
 • Chuyển cuộc gọi bằng Flass
 • Thông báo có cuộc gọi vào
 • Tự động gọi lại khi máy được gọi bận
 • Kết nối nhạc chờ bên ngoài
 • Cho phép chọn chế độ có/không Disa trên từng trung kế.
 • Xuất cước ra máy vi tính/máy in
 • Có thể kết nối với bàn giám sát DSS để giám sát trạng thái tất cả các trung kế/máy nhánh.
 • Thực hiện cuộc gọi nội bộ/gọi ra ngoài bằng các phím nóng trên bàn DSS (Option)
 • Chiếm trung kế trực tiếp , giới hạn thời gian gọi ra ngoài trung kế, gọi ra ngoài bằng account code (50 mã code)
 • Tự động kết nối trung kế với máy nhánh khi mất điện .
 • Bộ nguồn Backup duy trì họat động khi mất điện (Option)
 • Đổi số máy nhánh dễ dàng (3 chữ số).

Giá : 5.144.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
5.144.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 4CO/24EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)
 • Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế)
 • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting)
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động)
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài
 • Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh ( hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài). Và rất nhiều tính năng tiện ích khá

Giá : 6.680.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 4.5 Kg
6.680.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX432PC - Dung luong 4CO/24EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Laäp trình baèng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, ñoåi soá noäi boä linh hoaït,
 • Goïi ra baèng account code, disa (option),
 • Xuaát cöôùc tích hôïp saün, ñoå chuoâng ngaøy-ñeâm.
 •  Khi maát ñieän vaãn söû duïng ñöôïc 4 maùy nhaùnh

Giá : 6.733.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
6.733.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX832PC - Dung luong 8CO/16EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường/lập trình bằng máy vi tính.
 • Chuyển cuộc gọi bằng Flass
 • Thông báo có cuộc gọi vào
 • Tự động gọi lại khi máy được gọi bận
 • Kết nối nhạc chờ bên ngoài
 • Cho phép chọn chế độ có/không Disa trên từng trung kế.
 • Xuất cước ra máy vi tính/máy in
 • Có thể kết nối với bàn giám sát DSS để giám sát trạng thái tất cả các trung kế/máy nhánh.
 • Thực hiện cuộc gọi nội bộ/gọi ra ngoài bằng các phím nóng trên bàn DSS (Option)
 • Chiếm trung kế trực tiếp , giới hạn thời gian gọi ra ngoài trung kế, gọi ra ngoài bằng account code (50 mã code)
 • Tự động kết nối trung kế với máy nhánh khi mất điện .
 • Bộ nguồn Backup duy trì họat động khi mất điện (Option)
 • Đổi số máy nhánh dễ dàng (3 chữ số).

Giá : 7.661.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
7.661.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 4CO/24EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường/lập trình bằng máy vi tính.
 • Chuyển cuộc gọi bằng Flass
 • Thông báo có cuộc gọi vào
 • Tự động gọi lại khi máy được gọi bận
 • Kết nối nhạc chờ bên ngoài
 • Cho phép chọn chế độ có/không Disa trên từng trung kế.
 • Xuất cước ra máy vi tính/máy in
 • Có thể kết nối với bàn giám sát DSS để giám sát trạng thái tất cả các trung kế/máy nhánh.
 • Thực hiện cuộc gọi nội bộ/gọi ra ngoài bằng các phím nóng trên bàn DSS (Option)
 • Chiếm trung kế trực tiếp , giới hạn thời gian gọi ra ngoài trung kế, gọi ra ngoài bằng account code (50 mã code)
 • Tự động kết nối trung kế với máy nhánh khi mất điện .
 • Bộ nguồn Backup duy trì họat động khi mất điện (Option)
 • Đổi số máy nhánh dễ dàng (3 chữ số).

Giá : 7.934.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
7.934.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 4CO/32EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)
 • Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế)
 • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting)
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động)
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh ( hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài). Và rất nhiều tính năng tiện ích khác

Giá : 8.931.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 4.5 Kg
8.931.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX432PC - Dung luong 4CO/32EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Laäp trình baèng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, ñoåi soá noäi boä linh hoaït,
 • Goïi ra baèng account code, disa (option),
 • Xuaát cöôùc tích hôïp saün, ñoå chuoâng ngaøy-ñeâm.
 • Khi maát ñieän vaãn söû duïng ñöôïc 4 maùy nhaùnh. 

Giá : 8.983.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
8.983.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/32EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)
 • Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế)
 • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting)
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động), Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài
 • Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh ( hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài). Và rất nhiều tính năng tiện ích khác

Giá : 9.651.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 5.2 Kg
9.651.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 8CO/24EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường/lập trình bằng máy vi tính.
 • Chuyển cuộc gọi bằng Flass
 • Thông báo có cuộc gọi vào
 • Tự động gọi lại khi máy được gọi bận
 • Kết nối nhạc chờ bên ngoài
 • Cho phép chọn chế độ có/không Disa trên từng trung kế.
 • Xuất cước ra máy vi tính/máy in
 • Có thể kết nối với bàn giám sát DSS để giám sát trạng thái tất cả các trung kế/máy nhánh.
 • Thực hiện cuộc gọi nội bộ/gọi ra ngoài bằng các phím nóng trên bàn DSS (Option)
 • Chiếm trung kế trực tiếp , giới hạn thời gian gọi ra ngoài trung kế, gọi ra ngoài bằng account code (50 mã code)
 • Tự động kết nối trung kế với máy nhánh khi mất điện .
 • Bộ nguồn Backup duy trì họat động khi mất điện (Option)
 • Đổi số máy nhánh dễ dàng (3 chữ số).

Giá : 10.155.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
10.155.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 4CO/32EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Caáu hình 4 trung keá 32 maùy nhaùnh
 • Disa tích hôïp
 • Hieån thò soá goïi ñeán treân baøn DSS hoaëc hoäp hieån thò soá (option),
 • Giôùi haïn thôøi gian goïi ra ngoaøi, ñoå chuoâng ngaøy-ñeâm, goïi ra ngaøy-ñeâm, laäp trình baèng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng hoaëc maùy tính,
 • Xuaát cöôùc ra maùy tính, maùy in.
 • Keát noái vôùi nguoàn backup,
 • Khi maát ñieän vaãn söû duïng ñöôïc 4 maùy nhaùnh…

Thông số kỹ thuật :

Giá : 10.442.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
10.442.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 8CO/32EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường/lập trình bằng máy vi tính.
 • Chuyển cuộc gọi bằng Flass
 • Thông báo có cuộc gọi vào
 • Tự động gọi lại khi máy được gọi bận
 • Kết nối nhạc chờ bên ngoài
 • Cho phép chọn chế độ có/không Disa trên từng trung kế.
 • Xuất cước ra máy vi tính/máy in
 • Có thể kết nối với bàn giám sát DSS để giám sát trạng thái tất cả các trung kế/máy nhánh.
 • Thực hiện cuộc gọi nội bộ/gọi ra ngoài bằng các phím nóng trên bàn DSS (Option)
 • Chiếm trung kế trực tiếp , giới hạn thời gian gọi ra ngoài trung kế, gọi ra ngoài bằng account code (50 mã code)
 • Tự động kết nối trung kế với máy nhánh khi mất điện .
 • Bộ nguồn Backup duy trì họat động khi mất điện (Option)
 • Đổi số máy nhánh dễ dàng (3 chữ số).

Giá : 12.677.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
12.677.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/40EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)
 • Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế)
 • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting)
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động)
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh ( hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài). Và rất nhiều tính năng tiện ích khác

Giá : 13.327.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 4.5 Kg
13.327.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/48EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)
 • Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế)
 • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting)
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động)
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh ( hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài). Và rất nhiều tính năng tiện ích khác

Giá : 17.807.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 5.2 Kg
17.807.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/56EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế). Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting)
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động)
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh ( hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài). Và rất nhiều tính năng tiện ích khác

Giá : 19.129.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 5.2 Kg
19.129.000 VND
 
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/64EXT

Thông tin sản phẩm :
 • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
 • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)
 • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế)
 • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting)
 • Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động)
 • Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế
 • Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh ( hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài). Và rất nhiều tính năng tiện ích khác

Giá : 21.318.000 VND
Bảo hành : 18 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
Trọng lượng : 4.5 Kg
21.318.000 VND