Điện thoại bàn Alcatel 9446

Máy điện thoại để bàn 9446 màn hình hiển thị số gọi đến, bộ nhớ 18 số gọi đến màn hình hiển thị ngày giờ nhớ 68 số gọi đến.Speaker phone 2 chiều

428.000 VND (Có VAT)

Điện thoại bàn Alcatel 9446

428.000 VND (Có VAT)

 Màn hình hiển thị số gọi đến.

 Bộ nhớ 18 số gọi đến.

Màn hình hiển thị ngày giờ.

Speaker phone 2 chiều.

Thiết kế hiện đại.

Điện thoại để bàn có màn hình hiển thị số vừa gọi

Máy điện thoại có màn hình LCD

Lưu được 86 số gọi đến và 18 số gọi đi

Điều chỉnh chuông 3 âm lượng, SP-Phone 2 chiều

Thiết kế độc đáo,hiện đại

Khóa đường dài

Xuất xứ : China
Bảo hành :  12 Tháng
Tình trạng hàng hóa:  Giao ngay

Sản phẩm cùng loại

 
Dien thoai ban Alcatel Temporis mini slim

Thông tin sản phẩm :
  • Maùy nhoû goïn ñeå baøn hoaëc treo töôøng duøng ñeå thöû ñöôøng daây cho böu ñieän.
  •  Ban phim treân tay caàm̀́
  • 2 maøu : TRAÉNG vaø ÑEN

Giá : 161.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
161.000 VND
 
Dien thoai ban Alcatel 9416

Thông tin sản phẩm :

 Điện thoại bàn cao cấp

  Màu đen.

Chức năng chống sét, chuông to, nghe và nói rõ

Chức năng gọi lại số vừa gọi

Điều chỉnh âm lượng chuông : 3 mức

Chức năng chuyển cuộc gọi trong tổng đài nội bộ :3 mức

Chức năng đèn báo có tin nhắn trong tổng đài nội bộ.

 


Giá : 221.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
221.000 VND
 
Dien thoai ban Alcatel 9339

Thông tin sản phẩm :

Hai màu: trắng và đen.
Điện thoại bàn màn hình màu LCD.
Hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK&DTMF.
Lưu được 35 số gọi đến và 10 số gọi đi.
Điều chỉnh âm lượng chuông 3 mức.
Chức năng chống sét.
Chuông to, nghe và nói rõ.
Chức năng khóa cuộc gọi đường dài.
Chức năng giữ cuộc gọi có nhạc nền.
Chức năng tạm ngắt tiếng khi đang đàm thoại.
Chức năng đèn báo có tin nhắn trong tổng đài nội bộ.
Đèn báo chuông reo.


Giá : 310.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
310.000 VND
 
Dien thoai ban Alcatel Temporis 55

Thông tin sản phẩm :
  • Ñieän thoaïi baøn MAØN HÌNH MAØU XANH LCD
  • Löu ñöôïc 68 soá goïi ñeán vaø 10 soá goïi ñi. Chöùc naêng goïi laïi soá vöøa goïi. Ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng : 3 möùc.
  • Chöùc naêng chuyeån cuoäc goïi trong toång ñaøi noäi boä :3 möùc. Chöùc naêng choáng seùt, chuoâng to, nghe vaø noùi roõ.
  • Chöùc naêng speaker-phone. Chöùc naêng taïm ngaét tieáng khi ñang ñaøm thoaïi. Chöùc naêng ñeøn baùo coù tin nhaén trong toång ñaøi noäi boä.  Ñeøn baùo chuoâng reo.
  • Hai maøu : TRAÉNG vaø ÑEN

Giá : 384.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
384.000 VND
 
Dien thoai ban Alcatel 9449

Thông tin sản phẩm :

 Điện thoại bàn màn hình màu LCD hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK&DTMF
Lưu được 68 số gọi đến và 18 số gọi đi
Chức năng gọi lại số vừa gọi
Điều chỉnh âm lượng chuông:3 mức
Chức năng chuyển cuộc gọi trong tổng đài nội bộ:3 mức
Chức năng chống sét,chuông to, nghe và nói rõ
Chức năng giữ cuộc gọi có nhạc nền
Chức năng tạm ngắt tiếng khi đang đàm thoại
Chức năng đèn báo có tin nhắn trong tổng đài nội bộ.Đèn báo chuông reo 


Giá : 419.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 12 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
419.000 VND