Dau doc the cam ung kiem soat ra vao cua ABRIVISION ABS200
Quản lý 30.000 thẻ. Lưu trữ 50.000 sự kiện ra vào gần nhất. Kết nối máy vi tính. Kết hợp chức năng chấm công.
5.392.000 VND
Dau doc the cam ung kiem soat ra vao cua ABRIVISION ABS300
Quản lý 30.000 thẻ. Lưu trữ 50.000 sự kiện ra vào gần nhất. Kết nối máy vi tính. Kết hợp chức năng chấm công.
5.994.000 VND
Dau doc the cam ung kiem soat ra vao cua ABRIVISION ABS200-AC
Quản lý 30.000 thẻ. Lưu trữ 50.000 sự kiện ra vào gần nhất. Kết nối máy vi tính.Kết hợp chức năng chấm công
6.295.000 VND
Dau doc van tay kiem soat ra vao cua  ABRIVISION ABM10
Quản lý 1.500 vân tay. Lưu trữ 50.000 sự kiện ra vào gần nhất. Số lượng vân tay mỗi người tối đa 10 vân tay. Kết nối máy vi tính. Kết hợp chức năng chấm công.
7.524.000 VND
Dau doc van tay kiem soat ra vao cua  ABRIVISION ABM9
Quản lý 500 vân tay. Lưu trữ 30.000 sự kiện ra vào gần nhất. Phân chia quyền mở cửa theo nhóm người, theo nhóm giờ. Số lượng vân tay mỗi người tối đa 10 vân tay
7.524.000 VND
Dau doc van tay kiem soat ra vao cua ABRIVISION ABM1.3
Quản lý 1.800 vân tay. Lưu trữ 80.000 sự kiện ra vào gần nhất. Kết nối máy vi tính. Kết hợp chức năng chấm công. Số lượng vân tay mỗi người tối đa 10 vân tay
8.427.000 VND
Dau doc van tay kiem soat ra vao cua  ABRIVISION ASU260
Quản lý 2.200 vân tay. Lưu trữ 80.000 sự kiện ra vào gần nhất. Kết nối máy vi tính. Kết hợp chức năng chấm công. Số lượng vân tay mỗi người tối đa 10 vân tay
9.480.000 VND
Dau doc van tay kiem soat ra vao cua ABRIVISION ABF702-S
Quản lý 1.500 thẻ. Lưu trữ 50.000 sự kiện ra vào gần nhất. Kết nối máy vi tính.Kết hợp chức năng chấm công. Phân quyền kiểm soát Với 50 nhóm giờ, 5 nhóm người dùng, quản lý ngày nghỉ.
9.907.000 VND
Trang
1