Dien thoai ban NIPPON NP1201
Gọi lại số điện thoại gần nhất điều chỉnh âm lượng chuông chức năng Flash chuyển cuộc gọi trong nội bộ tổng đài  
157.000 VND
Dien thoai ban Alcatel Temporis mini slim
̀́Maùy nhoû goïn ñeå baøn hoaëc treo töôøng duøng ñeå thöû ñöôøng daây cho böu ñieän, Ban phim treân tay caàm, 2 maøu : TRAÉNG vaø ÑEN
161.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS7101
Maùy nhoû goïn ñeå baøn hoaëc treo töôøng.,Baät/taét chuoâng,Goïi laïi soá gaàn nhaát, Chöùc naêng Flash Cheá ñoä Tone/Pulse, 3 maøu : TRAÉNG - ÑEN - XANH
166.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP1202
Điều chỉnh âm lượng chuông. Chức năng : Flash chuyển cuộc gọi trong nội bộ tổng đài, chuyển cuộc gọi, chống sét
169.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP 1301
Ñieän thoaïi baøn khoâng maøn hình hieäu NIPPON.,Coù phím SPEAKER PHONE,Nhaïc chôø, chöùc naêng caâm tieáng, ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng, chöùc naêng Redial.
180.000 VND
Dien thoai ban KTel 117
Điện thoại để bàn. Gọi lại số cuối. Tạm ngắt mạch. Volume chuông va tai nghe. Chỉnh chuông lớn/ nhỏ. Đèn báo chuông/ Đèn báo máy đang sử dụng (in-use).  
189.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP 1203
Ñieän thoaïi baøn khoâng maøn hình hieäu NIPPON., Coù ñeøn baùo cuoäc goïi tôùi.Coù phím tieát kieäm 171 Nhaïc chôø, chöùc naêng caâm tieáng, Ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng, chöùc naêng Redial.
196.000 VND
Dien thoai ban GE 9165
Chức năng chuyển cuộc gọi. Có giá treo tường 
198.000 VND
Dien thoai ban Alcatel 9416
Điện thoại bàn cao cấp .Màu đen chức năng chống sét, chuông to, nghe và nói rõ. Điều chỉnh âm lượng chuông : 3 mức
221.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS 7201
Điện thoại AS 7201 kiểu ống nghe Có dâyChức năng. Khoá đường dài, di động bằng mã
231.000 VND