Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Điện thoại để bàn

Dien thoai ban Alcatel Temporis mini slim
̀́Maùy nhoû goïn ñeå baøn hoaëc treo töôøng duøng ñeå thöû ñöôøng daây cho böu ñieän, Ban phim treân tay caàm, 2 maøu : TRAÉNG vaø ÑEN
161.000 VND
Dien thoai ban Alcatel 9416
Điện thoại bàn cao cấp .Màu đen chức năng chống sét, chuông to, nghe và nói rõ. Điều chỉnh âm lượng chuông : 3 mức
221.000 VND
Dien thoai ban Alcatel 9339
Màn hình LCD hiển thị số gọi đến gọi lại số điện thoại gần nhất lưu 35 số gọi đến chế độ chờ cuộc gọi chế độ Tone/ Pulse quay số nhanh.
310.000 VND
Dien thoai ban Alcatel Temporis 55
Ñieän thoaïi baøn MAØN HÌNH MAØU XANH LCD, Löu ñöôïc 68 soá goïi ñeán vaø 10 soá goïi ñi. Chöùc naêng goïi laïi soá vöøa goïi. Ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng : 3 möùc.
384.000 VND
Dien thoai ban Alcatel 9449
  Điện thoại bàn màn hình màu LCD hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK&DTMF. Lưu được 68 số gọi đến và 18 số gọi đi
419.000 VND
Dien thoai ban Alcatel 9446
Máy điện thoại để bàn 9446 màn hình hiển thị số gọi đến, bộ nhớ 18 số gọi đến màn hình hiển thị ngày giờ nhớ 68 số gọi đến.Speaker phone 2 chiều
428.000 VND