Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Điện thoại để bàn

Dien thoai ban NIPPON NP1201
Gọi lại số điện thoại gần nhất điều chỉnh âm lượng chuông chức năng Flash chuyển cuộc gọi trong nội bộ tổng đài  
157.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP1202
Điều chỉnh âm lượng chuông. Chức năng : Flash chuyển cuộc gọi trong nội bộ tổng đài, chuyển cuộc gọi, chống sét
169.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP 1301
Ñieän thoaïi baøn khoâng maøn hình hieäu NIPPON.,Coù phím SPEAKER PHONE,Nhaïc chôø, chöùc naêng caâm tieáng, ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng, chöùc naêng Redial.
180.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP 1203
Ñieän thoaïi baøn khoâng maøn hình hieäu NIPPON., Coù ñeøn baùo cuoäc goïi tôùi.Coù phím tieát kieäm 171 Nhaïc chôø, chöùc naêng caâm tieáng, Ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng, chöùc naêng Redial.
196.000 VND
 Dien thoai ban NIPPON NP1405
Hieån thò soá goïi ñeán 2 heä FSK vaø DTMF, Löu ñöôïc 30 soá goïi ñeán, 15 soá goïi ñi.Coù theå ñieàu chænh aâm löông chuoâng to nhoû. Coù theå kieåm tra, xoaù vaø goïi laïi caùc soá goïi ñeán vaø goïi ñi.Coù 6 boä nhôù nhanh. Nhaïc chôø.  Flash. Speaker phone.
238.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP1402
Maøn hình hieån thò soá goïi ñeán hai heä ( FSK&DTMF ), Löu ñöôïc 30 soá goïi ñeán vaø 5 soá goïi ñi gaàn nhaát.,Coù 8 kieåu chuoâng thöôøng vaø 1 kieåu chuoâng VIPï.
257.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP1403
Màn hình màu xanh cực lớn hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK và DTMF 18 kiểu nhạc chuông để lựa chọn khóa bàn phím và số 0
303.000 VND
Dien thoai ban NIPPON NP 2104
Ñieän thoaïi  MEÏ BOÀNG CON hieäu Nippon, Hieån thò soá goïi ñeán hai heä ( FSK&DTMF ).,Löu ñöôïc 64 soá goïi ñeán, Goïi laïi 10 soá goïi ñeán gaàn nhaát. Coù 14 kieåu chuoâng
1.125.000 VND