Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Điện thoại để bàn

Dien thoai ban Siemens 802
Điều chỉnh 3 cấp độ chuông Đèn thông báo cuộc gọi.Có 2 mẫu Trắng và Đen sang trọng. Có thể treo tường
328.000 VND
Dien thoai ban Siemens Euroset 5005
14 soá quay nhanh, Gi li s gn nht, coù phím Flash - chuyeån maùy, Coù theå treo töôøng hoaëc ñeå baøn., Phím tt tiếng - cheá ñoä caâm, Ñieàu chænh aâm löôïng 3 möùc
349.000 VND
Dien thoai ban Siemens Euroset 5010
 20 soá quay nhanh,  Gi li s gn nht,  coù phím Flash - chuyeån maùy, Coù theå treo töôøng hoaëc ñeå baøn.,  Phím tt tiếng - cheá ñoä caâm, Điu chænh aâm löôïng  3 mc.,
415.000 VND
Dien thoai ban Siemens Euroset 5015
 20 soá quay nhanh, Gi li s gn nht, coù phím Flash - chuyeån maùy, Coù theå treo töôøng hoaëc ñeå baøn., Phím tt tiếng - cheá ñoä caâm, Điu chænh aâm löôïng  3 mc. Baby call, Chế đ khoaù maùy, traùnh treû em phaù.
687.000 VND
Dien thoai ban Siemens Euroset 5020
Coù 10 soá nhôù, 20 soá quay nhanh, Chaën cuoäc goïi, Gi li s gn nht, Phím tt tiếng - cheá ñoä caâm, coù phím Flash - chuyeån maùy, Coù theå treo töôøng hoaëc ñeå baøn, Khoaù baøn phím, Coù loa ngoaøi
1.015.000 VND
Dien thoai ban Siemens 5030
Gọi lại số vừa gọi (5 số cuối). Màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi. Đèn hiển thị cuộc gọi đến (LED)  
1.353.000 VND
Dien thoai ban Siemens Euroset 5040
 Coù 10 soá nhôù, 20 soá quay nhanh,  Chaën cuoäc goïi,  Gi li s gn nht,  Phím tt tiếng - cheá ñoä caâm, coù phím Flash - chuyeån maùy, Coù theå treo töôøng hoaëc ñeå baøn,  Khoaù baøn phím
2.037.000 VND

Điện thoại DECT

 Dien thoai vo tuyen Siemens Gigaset AS180
 Maøn hình LCD maøu hoå phaùch., Danh baï 40 teân vaø soá., Nhôù 25 soá goïi nhôõ.,10 nhaïc chuoâng.,28 Ngoân ngöõ löïa choïn.,Cheá ñoä caâm tieáng.,Baùo thöùc., Hieån thò ngaøy giôø vaø baùo thöùc.
884.000 VND
 Dien thoai vo tuyen Siemens Gigaset AS300
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch hin th ngaøy giôø, Coù ñeøn baøn phím, Danh b 60 teân vaø soá, Nh 10 s gi đi, 25 s gi nh, 10 nhc chuoâng, 28 ngoân ng la chn, Chế đ caâm tiếng vaø khoaù phím, Bt/tt chuông
971.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens AL280
Danh bạ lưu 80 số. Copy danh bạ giữa các tay con .Chất lượng cao dễ dàng thực hiện thao tác
1.004.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens AL180
Báo số gọi đến. Gọi lại số điện thoại gần nhất. Chọn giai điệu nhạc chuông. Chức năng chuyển cuộc gọi
1.035.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens Gigaset A580
 Maøn hình LCD 3 doøng maøu cam, hieån thò t/gian khi chôø., Speakerphone., Danh baï 150 teân vaø soá, 15 nhaïc chuoâng., Löu 10 soá goïi ñi, 25 soá goïi nhôõ., Baùo thöùc (choïn chuoâng, rung)., Chöùc naêng SMS leân tôùi 160 kyù töï.
1.146.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens Gigaset AS180 Duo
 Maøn hình LCD maøu hoå phaùch., Danh baï 40 teân vaø soá, Nhôù 25 soá goïi nhôõ, 10 nhaïc chuoâng, 28 Ngoân ngöõ löïa choïn, Cheá ñoä caâm tieáng, Baùo thöùc.,Hieån thò ngaøy giôø vaø baùo thöùc.
1.484.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens Gigaset C300
Maøn hình LCD (4 maøu nn) hin th s gi đtới, Ñeøn baøm phím maøu cam,Speakerphone, chc năng caâm tiếng vaø khoaù phím, Danh b 250 teân vaø soá, Nh 30 s gi nh, 10 s gi đi, 9 s gi nhanh
1.528.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens Gigaset E500
Maøn hình LCD hin th s gi tới , Ñeøn baøn phím maøu cam, phím bm ln, Coù speakerphone, Danh b 150 teân vaø soá, Lưu 20 s gi nh*, Gi li 10 s gn nht, 21 ngoân ng đ la chn, 4 phím gi nhanh
1.659.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens AL280 DUO
Báo số gọi đến. Gọi lại số điện thoại gần nhất. Màn hình phát sáng khi có cuộc gọi đến. Chức năng chuyển cuộc gọi
1.692.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens Gigaset AS300 Duo
Maøn hình LCD maøu h phaùch hin th ngaøy giôø.,1 meï 1 con,Coù ñeøn baøn phím, Danh b 60 teân vaø soá, Nh 10 s gi đi, 25 s gi nh, 10 nhc chuoâng, 28 ngoân ng la chn, Chế đ caâm tiếng vaø khoaù phím, Bt/tt chuông
1.692.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens AL180 DUO
Báo số gọi đến. Gọi lại số điện thoại gần nhất. Chức năng chuyển cuộc gọi. Có màn hình hiển thị ngày giờ
1.774.000 VND

Nhóm Khác

Dien thoai vo tuyen Siemens A380
Phạm vi phủ sóng tối đa 30m.Copy danh bạ giữa các tay con.Nhớ và hiển thị 25 số gọi đến.Mở rộng thêm 04 tay con.
1.338.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens C590
Màn hình 65000 màu.Hiển thị tên ngưởi gọi.Danh bạ 150 số.Chức năng chặn cuộc gọi,nhắn tin SMS.Speakerphone
2.312.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens E360
Danh bạ 100 số.Quay số bằng 4 phím tắt trên điện thoại.Kết nối tai nghe(2,5mm).Speakerphone
2.526.000 VND
Dien thoai vo tuyen Siemens SL780
Màn hình TFT QVGA 256k màu.Kết nối Bluetooth.Giao tiếp cổng USB mini.Danh bạ 500 số.
5.153.000 VND