Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Điện thoại để bàn

Dien thoai ban UNIDEN AS7101
Maùy nhoû goïn ñeå baøn hoaëc treo töôøng.,Baät/taét chuoâng,Goïi laïi soá gaàn nhaát, Chöùc naêng Flash Cheá ñoä Tone/Pulse, 3 maøu : TRAÉNG - ÑEN - XANH
166.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS 7201
Điện thoại AS 7201 kiểu ống nghe Có dâyChức năng. Khoá đường dài, di động bằng mã
231.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS7202
Ñieän thoaïi baøn hieäu UNIDEN, thöông hieäu Nhaät Baûn, laép raùp taïi Hongkong – Trung Quoác,Chöùc naêng choáng seùt, chuoâng to, nghe vaø noùi roõ., Chöùc naêng goïi laïi soá vöøa goïi. Ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng : 0N/0FF.
236.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS 7301
Điện thoại cố định không màn hình có thể treo tường chức năng speaker phone - loa ngoài  đèn báo chuông reo, tin nhắn thoại 10 
290.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS 7401
Điện thoại để bàn có màn hình hiển thị số gọi điến khả năng lưu 8 số điện thoại gọi nhanh màn hình hiển thị ngày giờ, có đèn màn hình màu cam.  
327.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS 7402
Điện thoại để bàn màn hình LCD màu cam, hiển thị đến 2 hệ FSK & DTMF chức năng chuyển cuộc gọi trong tổng đài nội bộ 3 mức, chống sét.
356.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS7404
Ñieän thoaïi baøn MAØN HÌNH MAØU XANH LCD hieån thò soá goïi ñeán 2 heä FSK&DTMF, Đeøn chæ ñònh cuoäc goïi. Ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng. Hieån thò soá goïi ñeán ( teân vaø soá ). Nhôù 5 soá goïi ñi. Chöùc naêng goïi laïi.
388.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS7502
Màn hình hiển thị số gọi đến. Lưu 60 số gọi đến, 3 số gọi đi gần nhất. Chức năng khóa đường dài. Speaker Phone  
638.000 VND

Điện thoại cordless

Dien thoai ban UNIDEN AS 1101
  Bộ nhớ lưu 20 số,Mở rộng 5 tay con, 8 Ngôn ngữ , Redial, Mute, Khóa bàn phím
412.000 VND
Dien thoai Cordless UNIDEN AS 8116
Điện thoại kéo dài kỹ thuật số công nghệ loại bỏ nhiễu âm thanh đèn màn hình, đèn bàn phím mầu cam mạnh mẽ loa ngoài hai chiều
467.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS8114
 Maøn hình maøu cam sang troïng hieån thò soá goïi ñeán caû 02 heä FSK vaø DTMF.Löu ñöôïc 30 soá goïi ñeán gaàn nhaát,.Danh baï löu ñöôïc 50 soá.,05 kieåu chuoâng ña aâm saéc.
707.000 VND
Dien thoai ban UNIDEN AS 8117-2
SIEÂU PHAÚNG. Coù maøn hình LCD 4 maøu roõ neùt ñeå löïc choïn, SPEAKER PHONE treân tay con.,Hieån thò soá goïi ñeán caû 2 heä., Danh baï löu ñöôïc 70 soá, löu ñöôïc 30 soá goïi ñeán, goïi laïi 5 soá gaàn nhaát.
2.518.000 VND