Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May huy tai lieu LBA P-8CD
Huûy 1 laàn 8  tôø  A4 / 70g,Vuïn thaønh maûnh: 2 x 9 mm, Heä thoáng choáng oàn theá heä môùi., Caét CD/ Card/ Kim baám.,Mieäng caét roäng 220 mm
4.491.000 VND
May huy tai lieu LBA P-13 CD
 Huûy 1 laàn 14 - 16  tôø  A4 / 70g, Vuïn thaønh maûnh: 3 x 20 mm,  Caét CD/ Card/ Kim baám.,  Heä thoáng choáng oàn theá heä môùi.,  Mieäng caét roäng 220 mm
7.578.000 VND
May chieu  Sony LBA P-22 C
Huûy 1 laàn 22 - 24  tôø  A4 / 70g,Vuïn thaønh maûnh: 2 x 12 mm, Heä thoáng choáng oàn theá heä môùi.H thng cm ng tay hiu qu và an toàn cho người s dng ,Mieäng caét roäng 240 mm
20.654.000 VND