Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy in đa chức năng

Panasonic KX-FMB1520
Print, Scan, Copy, Fax, PC Fax, Scan/fax vi khay flat-bedMaøn hình LCD hin th s gi đñeán , Tc đ in và Copy lên đến 18 trang/ phuùtSpeakerphone 2 chiuKhay đng giy 150 t.
4.386.000 VND
Panasonic KX-MB 2025
Máy in Laser đa chức năng: Print; Copy; Scan/ Tốc độ in và copy lên tới 24trang/phút / Khay đựng giấy 250 tờ / Dung lượng bộ nhớ 32MB; Có thể phóng to thu nhỏ 25-400%
5.471.000 VND
May da chuc nang Panasonic KX-MB772
Máy đa chức năng Panasonic KX-MB772
5.850.000 VND
 May in Panasonic KX-MB 2030
 Maùy in laser ña chöùac naêng: Print, Copy, Scan, Fax, PC Fax, Network,  Toác ñoä in vaø copy leân tôùi 24 trang/phuùt,  Khay ñöïng giaáy 250 tôø,  Khay naïp vaên baûn 20 tôø (ch KX-MB2030),  Dung löôïng boä nhôù 32MB
9.127.000 VND