Linh phụ kiện cho tổng đài

Liên kết website
Card DISA
Duøng cho caùc loaïi toång ñaøi töø FX208PC ñeán FX864PC : Ñeå ghi aâm vaø phaùt lôøi chaøo, lôøi höôùng daãn cho ngöôøi beân ngoaøi goïi tröïc tieáp ñeán töøng maùy ñieän thoaïi nhaùnh. Thôøi gian ghi aâm toái ña : 20 giaây.
379.000 VND
Card xuat cuoc
Duøng cho toång ñaøi FX208PC, coù chöùc naêng xuaát cöôùc cuoäc goïi.
379.000 VND
Hop hien thi
Hoäp hieån thò soá noäi boä goïi ñeán maùy nhaùnh tröïc toång ñaøi (Jack 01). Duøng cho caùc loaïi toång ñaøi töø FX312PC, series FX432PC, series FX864PC
442.000 VND
Hop hien thi dung cho Series GX832PC .
Hiển thị số điện thoại nội bộ , hiển thị số điện thoại bên ngoài gọi vào dùng cho tổng đài  Series GX832PC .
593.000 VND
Card ket noi khung phu KX-5130
Card kết nối khung phụ: - Có 3 port hỗ trợ kết nối khung phụ - Gắn trên khung chính - Kết nối từ khung chính đến khung phụ tối đa 3m thông qua cable LAN trực tiếp
752.000 VND
Card CID   (04 trung ke)
Card hiển thị số gọi đến , hỗ trợ 04 trung kế , hiển thị trên bàn giám sát hoặc hộp hiển thị số. Duøng cho toång ñaøi Series GX832PC
1.010.000 VND
Thiet bi CID FX 4CO
Hộp hiển thị số nội bộ, số bên ngoài gọi vào ( 4 trung kế). Duøng cho model toång ñaøi FX series
1.088.000 VND
Ban KEY  KX-T7730
Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng lập trình cho TES, TEB.
1.231.000 VND
Card KX-TE82494
 Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.,Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.
1.310.000 VND
Ban giam sat DSS
Söû duïng cho doøng toång ñaøi GX , 40 phím, maøn hình LCD, giaùm saùt traïng thaùi caùc maùy nhaùnh, trung keá. Thao taùc chuyeån, röôùc cuoäc goïi beân ngoaøi, noäi boä. Hieån thò soá noäi boä, soá beân ngoaøi goïi vaøo 
1.320.000 VND
Cac card gan them cho tong dai Panasonic KX-NS300
CÁC CARD VÀ LICENSE DÙNG CHO TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300
Call
Trang
1