Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Linh - phụ kiện cho tổng đài

Card DISA
Duøng cho caùc loaïi toång ñaøi töø FX208PC ñeán FX864PC : Ñeå ghi aâm vaø phaùt lôøi chaøo, lôøi höôùng daãn cho ngöôøi beân ngoaøi goïi tröïc tieáp ñeán töøng maùy ñieän thoaïi nhaùnh. Thôøi gian ghi aâm toái ña : 20 giaây.
379.000 VND
Card xuat cuoc
Duøng cho toång ñaøi FX208PC, coù chöùc naêng xuaát cöôùc cuoäc goïi.
379.000 VND
Hop hien thi
Hoäp hieån thò soá noäi boä goïi ñeán maùy nhaùnh tröïc toång ñaøi (Jack 01). Duøng cho caùc loaïi toång ñaøi töø FX312PC, series FX432PC, series FX864PC
442.000 VND
Hop hien thi dung cho Series GX832PC .
Hiển thị số điện thoại nội bộ , hiển thị số điện thoại bên ngoài gọi vào dùng cho tổng đài  Series GX832PC .
593.000 VND
Card CID   (04 trung ke)
Card hiển thị số gọi đến , hỗ trợ 04 trung kế , hiển thị trên bàn giám sát hoặc hộp hiển thị số. Duøng cho toång ñaøi Series GX832PC
1.010.000 VND
Thiet bi CID FX 4CO
Hộp hiển thị số nội bộ, số bên ngoài gọi vào ( 4 trung kế). Duøng cho model toång ñaøi FX series
1.088.000 VND
Ban giam sat DSS
Söû duïng cho doøng toång ñaøi GX , 40 phím, maøn hình LCD, giaùm saùt traïng thaùi caùc maùy nhaùnh, trung keá. Thao taùc chuyeån, röôùc cuoäc goïi beân ngoaøi, noäi boä. Hieån thò soá noäi boä, soá beân ngoaøi goïi vaøo 
1.320.000 VND
Thiet bi CID FX 8C0
Hộp hiển thị số nội bộ, số bên ngoài gọi vào ( 8 trung kế). Duøng cho model toång ñaøi FX series
1.402.000 VND
Card FX24
Mở rộng 8 máy nhánh , dùng cho  Serier FX432C từ cấu hình 4 trung kế 16
maùy nhaùnh leân caáu hình 4 trung keá 24 maùy nhaùnh

2.257.000 VND
Card FX32
Mở rộng 8 nhánh dùng cho Series FX432PC töø caáu hình 4 trung keá 24 maùy nhaùnh leân 4 trung keá 32 maùy nhaùnh.
2.257.000 VND
Card CO
Card naâng caáp 4 trung keá, duøng cho toång ñaøi Series GX832PC
2.333.000 VND
Card GX24
Mở rộng 8 máy nhánh dùng cho Series GX832PC töø caáu hình 16 maùy nhaùnh leân caáu hình 24 maùy nhaùnh.
2.505.000 VND