Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy cầm tay

May bo dam Uniden GMR 2200-2CK
Maøu ñen maïnh meõ. Coù 2 tay, coù ñeá xaïc pin, maøn hình LCD, coù 22 keânh taàn soá, coù 5 kieåu chuoâng, coù cheá ñoä khoaù baøn phím, töï ñoäng doø taàn soá, keát noái 20tay con.
1.549.000 VND
 May bo dam Uniden GMR 2900-2CK
Coù 2 tay, coù 1 ñeá xaïc pin, maøn hình LCD, coù 22 keânh taàn soá, coù 5 kieåu chuoâng, coù cheá ñoä khoaù baøn phím, töï ñoäng doø taàn soá, keát noái 20 tay con.
1.647.000 VND