Tong dai IKE 104D
Cấu hình 01 Line vào 04 nhánh ra Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Cài đặt đổ chuông linh động Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh Hạn chế hướng gọi ra của máy nhánh theo nhiều mức. Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt…
840.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX106
Tổng đài 1 trung kế (1 line vào) và 6 line nhánh (6 line điện thoại nội bộ). Công suất thoại : 100%
1.493.000 VND
Tong dai IKE 208 A
Cấu hình 02 Line vào 08 nhánh ra, 2 chế độ hoạt động cho tổng đài Disa & Đổ chuông cho trung kế khi gọi vào , Tích hợp sẵn Disa ghi âm câu chào, Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện, Cài đặt đổi số nội bộ 3 ký tự 100….999 , Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh, Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt…
2.133.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX208PC
Tổng đài 2 trung kế và 8 line nhánh. Công suất thoại : 100%
2.230.000 VND
Tong dai IKE 308 AC
Cấu hình 03 Line vào 08 nhánh ra , Kết nối PC quản lý cước,lập trình , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ , Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào , Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện
2.560.000 VND
Tong dai IKE 312 A
Cấu hình 03 Line vào 12 nhánh ra , 2 chế độ hoạt động cho tổng đài Disa & Đổ chuông cho trung kế khi gọi vào , Tích hợp sẵn Disa ghi âm câu chào , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện , Cài đặt đổi số nội bộ 3 ký tự 100….999 , Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh , Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt…
3.038.000 VND
Tong dai IKE 416 A
Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra , 2 chế độ hoạt động cho tổng đài Disa & Đổ chuông cho trung kế khi gọi vào , Tích hợp sẵn Disa ghi âm câu chào , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện , Cài đặt đổi số nội bộ 3 ký tự 100….999 , Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh , Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt…
3.490.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX312PC
Tổng đài 3 trung kế và 12 line nhánh. Công suất thoại : 100%
3.894.000 VND
Tong dai IKE 416 AC
Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra , Kết nối PC quản lý cước,lập trình) , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ , Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào, Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện
4.331.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 4CO/16EXT
Tổng đài 4 trung kế và 16 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)
4.446.000 VND