Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Tổng đài điện thoại ADSUN

Tong dai dien thoai ADSUN FX106
Tổng đài 1 trung kế (1 line vào) và 6 line nhánh (6 line điện thoại nội bộ). Công suất thoại : 100%
1.493.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX208PC
Tổng đài 2 trung kế và 8 line nhánh. Công suất thoại : 100%
2.230.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX312PC
Tổng đài 3 trung kế và 12 line nhánh. Công suất thoại : 100%
3.894.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 4CO/16EXT
Tổng đài 4 trung kế và 16 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)
4.446.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX432PC
Tổng đài 4 trung kế và 16 line nhánh. Công suất thoại : 100%
4.480.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 4CO/16EXT
Tổng đài 4 trung kế và 16 máy nhánh  – (50 account codes). Hiển thị số gọi đến (option). Giám sát các cuộc gọi. Lập trình bằng máy tính, kết nối trực tiếp với máy in .( cho phép nâng cấp tối đa 8 trung kế 32 máy nhánh )  
5.144.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 4CO/24EXT
Tổng đài 4 trung kế và 24 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)  
6.680.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX432PC - Dung luong 4CO/24EXT
Caáu hình 4 trung keá vaø 24 maùy nhaùnh
6.733.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX832PC - Dung luong 8CO/16EXT
Tổng đài 8 trung kế và 16 máy nhánh  – (50 account codes). Hiển thị số gọi đến (option). Giám sát các cuộc gọi. Lập trình bằng máy tính, kết nối trực tiếp với máy in .( cho phép nâng cấp tối đa 8 trung kế 32 máy nhánh )
7.661.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 4CO/24EXT
Tổng đài 4 trung kế và 24 máy nhánh  – (50 account codes). Hiển thị số gọi đến (option). Giám sát các cuộc gọi. Lập trình bằng máy tính, kết nối trực tiếp với máy in .( cho phép nâng cấp tối đa 8 trung kế 32 máy nhánh )  
7.934.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 4CO/32EXT
Tổng đài 4 trung kế và 32 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)
8.931.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX432PC - Dung luong 4CO/32EXT
Caáu hình 4 trung keá vaø 32 maùy nhaùnh
8.983.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/32EXT
Tổng đài 8 trung kế và 32 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)
9.651.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 8CO/24EXT
Tổng đài 8 trung kế và 24 máy nhánh  – (50 account codes). Hiển thị số gọi đến (option). Giám sát các cuộc gọi. Lập trình bằng máy tính, kết nối trực tiếp với máy in .( cho phép nâng cấp tối đa 8 trung kế 32 máy nhánh )
10.155.000 VND
 Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 4CO/32EXT
Caáu hình 4 trung keá 32 maùy nhaùnh,. Disa tích hôïp
10.442.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN GX832PC - Dung luong 8CO/32EXT
Tổng đài 8 trung kế và 32 máy nhánh  – (50 account codes). Hiển thị số gọi đến (option). Giám sát các cuộc gọi. Lập trình bằng máy tính, kết nối trực tiếp với máy in
12.677.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/40EXT
Tổng đài 8 trung kế và 40 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)
13.327.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/48EXT
Tổng đài 8 trung kế và 48 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)
17.807.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/56EXT
Tổng đài 8 trung kế và 56 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100% (có thể nâng cấp)
19.129.000 VND
Tong dai dien thoai ADSUN FX864PC - Dung luong 8CO/64EXT
Tổng đài 8 trung kế và 64 line nhánh – 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại (50 account codes). Công suất thoại : 100%
21.318.000 VND