Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Tổng đài dung lượng nhỏ

Tong dai IKE 104D
Cấu hình 01 Line vào 04 nhánh ra Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Cài đặt đổ chuông linh động Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh Hạn chế hướng gọi ra của máy nhánh theo nhiều mức. Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt…
840.000 VND
Tong dai IKE 208 A
Cấu hình 02 Line vào 08 nhánh ra, 2 chế độ hoạt động cho tổng đài Disa & Đổ chuông cho trung kế khi gọi vào , Tích hợp sẵn Disa ghi âm câu chào, Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện, Cài đặt đổi số nội bộ 3 ký tự 100….999 , Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh, Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt…
2.133.000 VND
Tong dai IKE 308 AC
Cấu hình 03 Line vào 08 nhánh ra , Kết nối PC quản lý cước,lập trình , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ , Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào , Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện
2.560.000 VND
Tong dai IKE 312 A
Cấu hình 03 Line vào 12 nhánh ra , 2 chế độ hoạt động cho tổng đài Disa & Đổ chuông cho trung kế khi gọi vào , Tích hợp sẵn Disa ghi âm câu chào , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện , Cài đặt đổi số nội bộ 3 ký tự 100….999 , Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh , Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt…
3.038.000 VND
Tong dai IKE 416 A
Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra , 2 chế độ hoạt động cho tổng đài Disa & Đổ chuông cho trung kế khi gọi vào , Tích hợp sẵn Disa ghi âm câu chào , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện , Cài đặt đổi số nội bộ 3 ký tự 100….999 , Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh , Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt…
3.490.000 VND
Tong dai IKE 416 AC
Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra , Kết nối PC quản lý cước,lập trình) , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ , Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào, Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện
4.331.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 4-16)
Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra , Nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra , Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ , Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào , Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên , Kết nối nguồn khi cúp điện 6-8 giờ
6.270.000 VND
Tong dai IKE 416 AK
Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra , Kết nối key phone quản lý giám sát , Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ , Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào , Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên , Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện
6.722.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 6-16)
Tổng đài 6 line vào 16 nhánh ra , nâng cấp tối đa 32 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...
7.110.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 4-20)
Tổng đài 4 line vào 20 nhánh ra , nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card 4 máy nhánh x1...
7.110.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 4-16)
Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra , Nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra , Kết nối key phone quản lý giám sát , Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ , Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào , Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên , Kết nối nguồn khi cúp điện 6-8 giờ
7.756.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 6-20)
Tổng đài 6 line vào 20 nhánh ra , nâng cấp tối đa 32 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1,Card 2 trung kế x1, Card 4 máy nhánh x1.
7.950.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 4-24)
Tổng đài 4 line vào 24 nhánh ra , nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1,Card 4 máy nhánh x2.
7.950.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-16)
Cấu hình 08 Line vào 16 nhánh ra , Nâng cấp tối đa 16 CO 128 EXT , Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ, Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào , Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên, Nâng cấp bằng card mở rộng 08 EXT & 08 Trung kế
8.532.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 6-16)
Tổng đài 6 Trung kế 16 Máy nhánh , kết nối Key phone , nâng cấp tối đa 32 Máy nhánh bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card 2 trung kế x1
8.596.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 4-20)
Tổng đài 4 Trung kế 20 Máy nhánh , kết nối Key phone , nâng cấp tối đa 6 CO 32 EXT bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card 4 máy nhánh x1
8.596.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 6-24)
Tổng đài 6 line vào 24 nhánh ra , nâng cấp tối đa 32 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card 2 trung kế x1,Card 4 máy nhánh x2.
8.790.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 4-28)
Tổng đài 4 line vào 28 nhánh ra , nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card 4 máy nhánh x3
8.790.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 6-20)
Tổng đài 6 Trung kế 20 Máy nhánh , kết nối Key phone , nâng cấp tối đa 32 Máy nhánh bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card 2 trung kế x1, Card 4 máy nhánh x1.
9.437.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 4-24)
Tổng đài 4 Trung kế 24 Máy nhánh , kết nối Key phone , nâng cấp tối đa 6 CO 32 EXT bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế -16 máy nhánh x1 , Card 4 máy nhánh x 2
9.437.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 6-28)
Tổng đài 6 line vào 28 nhánh ra , nâng cấp tối đa 32 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card 2 trung kế x1, Card 4 máy nhánh x3
9.630.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 4-32)
Tổng đài 4 line vào 32 nhánh ra , nâng cấp tối đa 6 line bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card 4 máy nhánh x4.
9.630.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 6-24)
Tổng đài 6 Trung kế 24 Máy nhánh , kết nối Key phone , nâng cấp tối đa 32 Máy nhánh bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card 2 trung kế x1, Card 4 máy nhánh x2
10.277.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 4-28)
Tổng đài 4 Trung kế 28 Máy nhánh , kết nối Key phone , nâng cấp tối đa 6 CO 32 EXT bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1,Card 4 máy nhánh x3
10.277.000 VND
Tong dai IKE 416 HC ( 6-32)
Tổng đài 6 line vào 32 nhánh ra , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card 2 trung kế x1 , Card 4 máy nhánh x4.
10.471.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-24)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 24 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x1
10.471.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 6-28)
Tổng đài 6 Trung kế 28 Máy nhánh , kết nối Key phone , nâng cấp tối đa 32 Máy nhánh bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card 2 trung kế x1 ,Card 4 máy nhánh x3
11.117.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 4-32)
Tổng đài 4 Trung kế 32 Máy nhánh , kết nối Key phone , nâng cấp tối đa 32 Máy nhánh bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card 4 máy nhánh x4
11.117.000 VND
Tong dai IKE 416 HK ( 6-32)
Tổng đài 6 Trung kế 32 Máy nhánh , kết nối Key phone, tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card 2 trung kế x1, Card 4 máy nhánh x4
11.957.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-32)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 32 nhánh ra, nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng, tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x2
12.410.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-40)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 40 nhánh ra, nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng, tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến, cấp account cho tùng nhân viên, kết nối PC quản lý cuộc gọi , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x3
14.349.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-48)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 48 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến, cấp account cho tùng nhân viên, kết nối PC quản lý cuộc gọi , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x4 
16.288.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-16)
Cấu hình 08 Line vào 16 nhánh ra , Nâng cấp tối đa 16 CO 128 EXT , Kết nối Key Phone quản lý giám sát , Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ), Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộTích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào , Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Nâng cấp bằng card mở rộng 08 EXT , Nâng cấp bằng card mở rộng 08 CO
17.451.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-56)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 56 nhánh ra, nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x5
18.227.000 VND
Tong dai IKE 832 VK (8-32)
Cấu hình 08 Line vào 32 nhánh ra , Nâng cấp tối đa 16 CO 64 EXT , Kết nối Key Phone quản lý giám sát , Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) , Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến,số nội bộ , Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào , Tự động trả lời khi máy bận hoặc đi vắng , Cấp Account cho từng nhân viên , Nâng cấp bằng card mở rộng 08EXT
18.744.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-24)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 24 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x1
19.843.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-64)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 64 nhánh ra, nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng, tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x6
20.166.000 VND
Tong dai IKE 832 VK (8-40)
Tổng đài 8 CO 40 EXT , kết nối Key phone , bàn giám sát DSS , nâng cấp 16 CO 64 EXT bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào , hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1,Card mở rộng 8 máy nhánh x1
21.136.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-72)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 72 nhánh ra, nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x7
22.105.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-32)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 32 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x2 ,
22.234.000 VND
Tong dai IKE 832 VK (16-40)
Tổng đài 16 CO 40 EXT , kết nối Key phone , bàn giám sát DSS , nâng cấp 64 EXT bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào , hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1, Card nâng cấp 8 trung kế  x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x1
23.516.000 VND
Tong dai IKE 832 VK (8-48)
Tổng đài 8 CO 48 EXT , kết nối Key phone , bàn giám sát DSS , nâng cấp 16 CO 64 EXT bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào , hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x2
23.527.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-80)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 80 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1,Card mở rộng 8 máy nhánh x8 
24.044.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-40)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 40 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x3 
24.626.000 VND
Tong dai IKE 832 VK (8-48)
Tổng đài 8 CO 56 EXT , kết nối Key phone , bàn giám sát DSS , nâng cấp 16 CO 64 EXT bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào , hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x3
25.919.000 VND
Tong dai IKE 832 VK (16-48)
Tổng đài 16 CO 48 EXT , kết nối Key phone , bàn giám sát DSS , nâng cấp 64 EXT bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào , hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi... , Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1, Card nâng cấp 8 trung kế  x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x2
25.919.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-88)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 88 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x9
25.983.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-48)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 48 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x4
27.017.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-96)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 96 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x10
27.922.000 VND
Tong dai IKE 832 VK (8-64)
Tổng đài 8 CO 64 EXT , kết nối Key phone , bàn giám sát DSS , nâng cấp 16 CO bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào , hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi , Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x4
28.310.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (16-56)
Tổng đài 16 CO 56 EXT , kết nối Key phone , bàn giám sát DSS , nâng cấp 64 EXT bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào , hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 Card nâng cấp 8 trung kế  x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x3
28.310.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-56)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 56 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x5
29.409.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-104)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 104 nhánh ra, nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1,Card mở rộng 8 máy nhánh x11
29.861.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (16-64)
Tổng đài 16 CO 64 EXT , kết nối Key phone , bàn giám sát DSS , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào , hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 , Card nâng cấp 8 trung kế  x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x4
30.702.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-64)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 64 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1,Card mở rộng 8 máy nhánh x6
31.800.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-112)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 112 nhánh ra, nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x12
31.801.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-120)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 120 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x13
33.739.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-72)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 72 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 , Card mở rộng 8 máy nhánh x7
34.192.000 VND
Tong dai IKE 816 BC (8-128)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 128 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến , cấp account cho tùng nhân viên , kết nối PC quản lý , Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x14
35.679.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-80)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 80 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi...,Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x8
36.584.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-88)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 88 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1Card mở rộng 8 máy nhánh x9
38.975.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-96)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 96 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x10
41.366.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-104)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 104 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1,Card mở rộng 8 máy nhánh x11
43.758.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-112)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 112 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x12
46.149.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-104)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 120 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line vào 128 nhánh ra bằng các card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x 13
48.541.000 VND
Tong dai IKE 816 DK (8-128)
Khung chính Tổng đài 8 line vào 16 nhánh ra , nâng cấp tối đa 16 line bằng card mở rộng , tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào ( trả lời tự động ) , hiển thị số gọi đến , kết nối PC quản lý cuộc gọi..., Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1, Card mở rộng 8 máy nhánh x14
50.932.000 VND