Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Tổng đài theo dung lượng

Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1120 / 4 trung ke - 12 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 12 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 06 line vào – 16 line ra
8.193.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1120 / 6 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài 6 line vào – 16 line ra . Dung lượng đã mở rộng tối đa
10.434.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 4 trung ke - 20 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 20 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
15.845.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 4 trung ke - 28 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 28 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
17.950.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 6 trung ke - 26 may nhanh
Tổng đài 06 line vào – 26 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
18.125.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 4 trung ke - 32 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 32 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
19.203.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 6 trung ke - 30 may nhanh
Tổng đài 06 line vào – 30 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
19.379.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 28 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 28 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
19.905.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 32 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 32 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
21.157.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 4 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài 04 line vào – 40 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
21.308.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 6 trung ke - 38 may nhanh
Tổng đài 06 line vào – 38 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
21.483.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 6 trung ke - 42 may nhanh
Tổng đài 06 line vào – 42 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
22.735.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 40 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
22.911.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 44 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 44 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
24.515.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 8 trung ke - 48 may nhanh
Tổng đài 08 line vào – 48 line ra .Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào – 50 line ra
25.015.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1150 / 10 trung ke - 50 may nhanh
Tổng đài 10 line vào – 50 line ra .Dung lượng đã mở rộng tối đa
26.444.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 12 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 12 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
31.480.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 24 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 24 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
31.480.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 16 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
31.956.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 20 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 20 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
33.208.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 28 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 28 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
34.561.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 32 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 32 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
36.566.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 36 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 36 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
37.066.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 40 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
37.918.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 44 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 44 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
39.922.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 48 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 48 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
40.423.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 190 / 8 trung ke - 52 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 52 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
41.677.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 56 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 56 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
43.279.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 60 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 60 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
43.780.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 64 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 64 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
45.033.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 68 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 68 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
46.637.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 72 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 72 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
47.113.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 76 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 76 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
48.365.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 80 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 80 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
49.218.000 VND
Tong dai dien thoai Siemens Hipath 1190 / 8 trung ke - 84 may nhanh
Tổng đài 8 line vào – 84 line ra . Khả năng mở rộng tối đa 32 line vào – 140 line ra
50.470.000 VND

Tổng đài dung lượng nhỏ

Tong dai Siemens Hipath 1120
Tổng đài 02 line vào - 08 line ra. Khả năng mở rộng dung lượng tối đa là 06 line vào - 16 line ra.


5.290.000 VND
Tong dai Siemens Hipath 1150
Tổng đài 02 line vào - 10 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 10 line vào - 50 line ra

12.313.000 VND

Tổng đài dung lượng trung bình 8 trung kế

Tong dai Siemens Hipath 1190
Tổng đài có dung lượng tối đa 32 trung kế - 140 máy nhánh

24.170.000 VND